Linijka słońca

Audyt projektu lub realizacji pod kątem spełnienia wymogów warunków technicznych dotyczących przesłaniania i nasłonecznienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dzięki danym GPS lokalizacji inwestycji przygotowujemy podgląd nasłonecznienia elewacji oraz obszarów, gdzie będzie występował cień o danej porze dnia w wybranej porze roku. Kolejnym etapem jest wyznaczenie ram przestrzennych (w formie komputerowej bryły 3D) opisujących wymagania nasłonecznienia i przesłaniania wybranego terenu:

  • Zacienianie przez sąsiadujące budynki, szpalery drzew, ukształtowanie terenu
  • Zapewnienie nasłonecznienia istniejącym budynkom, mieszkaniom, placom zabaw, szkołom itp.

Warunki brzegowe ustala się dla konkretnej, wybranej lokalizacji w godzinach / dniach wyznaczonych przez prawo budowlane.

Wynikiem końcowym jest dokumentacja techniczna oparta na analizie modeli komputerowych, dodatkowo na życzenie klienta opracowanie poparte wizualizacjami i animacjami przebiegu granicy cienia.

Całość analizy pozwala optymalizować proces projektowy, sprawdzamy możliwości zabudowy kubaturowej danej działki pod kątem zapewnienia niezbędnego nasłonecznienia sąsiednich budynków. Wyprowadzone wnioski ułatwiają podjęcie świadomych decyzji odnośnie aranżacji pomieszczeń, lub w szerszym aspekcie tj. układów urbanistycznych, zagospodarowania terenu, projektowania ogrodu czy placu zabaw a także ułatwienie wybrania lokalizacji kolektorów słonecznych.

Architekton STUDIO Arkadiusz Kąkowski
ul. A.J.Madalińskiego 49/51 m.16
02-544 Warszawa
tel. kom.: 600 341 501
e-mail: architekton.st@gmail.com

«« powrót